Aktiviteter

Lek och lärande: Leken genomsyrar hela förskolans verksamhet. Leken leder till att barnet utvecklar sina färdigheter, bearbetar upplevelser, testar tankemodeller och fantiserar. I leken är allt möjligt. Genom att vara med, förstå hur leken är, turas om och komma överens och förstå de regler som gäller för leken, övar barnet de samspelsregler som är viktiga i livet. Leken främjar social kompetens.

I förskolan ger vi barnet tillgång till kamrat kontrakt på olika sätt. Spännande material som berikar leken finns i förskolan. På Rayan förskolan försöker vi ge barnen det utrymme och tid som behövs i leken. Barnen delas även in i mindre grupper för att skapa lekro. De tillfällen något barn behöver hjälp med att komma in i leken då finns det vuxna där som stöd och agerar medvetet som en god förebild.

Sång och musik: Barn och vuxna sjunger mer än gärna både spontant och organiserat. Att sjunga tillsammans i grupp är först och främst väldigt roligt men ger även tillfälle för barnet att träna sitt minne, få rytm- och taktkänsla och att samordna sig efter vissa givna regler.  Att sjunga, göra fingerlekar och ramsor underlättar språkinlärningen hos barnen, eftersom man lär sig språkmelodin i de olika orden och att sätta samman ljud och ord till hela fraser. Att göra rörelser till orden underlättar minnesinlärningen av sånger.

Skapande: I vår förskola får barnen tillfällen att fantisera och skapa med färg samt olika material. Vi använder bland annat naturmaterial och återvinningsmaterial i vårt skapande arbete. Vi ser till att barnen får lära sig olika tekniker och att det material som används är anpassat till barnens färdigheter. På Rayan förskolan har vi ett målarrum där allt är anpassat till barnenes höjd. Detta för att uppmuntra barnen mer till fritt skapande där de själva får tänka ut vad de vill göra samt vilket material de själva vill plocka fram. Skapande sker efter barnens eget intresse samt det som pedagogerna har planerat.

Pedagogisk aktivitet: Måndag- torsdag har månen och solen planerade aktiviteter utifrån barnenes önskemål samt behov. Aktiviteterna dokumenteras samt utvärderas av pedagogerna.

Utevistelse - Vår policy är att barnen ska vara ute minst en gång om dagen oavsett väder.
Utanför förskolorna finns en gård med sandlåda, klätterställningar, rutschkana, gräsmattor och här leker barnen gärna. I området finns också flera fina lekplatser och en pulkabacke att besöka. Minst en gång i veckan går vi ut på utflykt bland annat matar ankorna samt promenerar till biblioteket. När barnen leker ute kan fler leka tillsammans längre stunder. Uteleken främjar samarbete, kreativitet och fantasifulla upplevelser. Vi förebygger allergier genom att vara ute mycket. Vi får möjlighet att vädra avdelningarna ordentligt. Barnen orkar mer och får en bättre aptit när de varit ute.

Läsning: Högläsning skapar gemenskap och inbjuder till samtal om innehåll, ords betydelse samt bidrar till utökning av ordförråd. Böcker, sagor och berättelser är de bästa verktygen vi har för att ge barn ett rikt språk. Genom att lyssna till sagor får barnen lära sig hur en berättelse är uppbyggd med en struktur för sitt berättande. Sagostunden är en planerad verksamhet.