Våra barn på förskolan ska utvecklas och må bra

Vi är väldigt mån om våra barn på förskolan och vill att de ska utvecklas så långt som möjligt, känna sig trygga och må bra. Därför delar vi upp barnen i mindre grupper när vi har pedagogiska aktiviteter, språkgrupper och samlingar.

Kontakta oss

Om verksamheten

Vi är en mångkulturell förskola med 30 inskrivna barn. Vi har två avdelningar. En småbarnsavdelning där barnen är mellan 1-3 år och en storbarnsavdelning 3-5 år. På Rayan förskola lägger vi stor vikt vid att stödja barns intresse och språkutveckling genom att sjunga, läsa böcker, ha boksamtal, använda oss av rim och ramsor, tecken som stöd m.m. Vi använder oss även av ett språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet som tillgång för att stödja och berika barns språkutveckling. Vi på Rayan förskola lägger även stor vikt vid lärande lek, som bidrar till att barnen får utveckla sin fantasi, identitet och förmåga att samspela med andra. Då barn i leken utvecklar kommunikativ- och social kompetens samt empatisk förmåga. När barn leker prövar de sina tankar och tolkar sina upplevelser och erfarenheter. Leken ger därför kunskap och erfarenheter som skapar mening och sammanhang om omvärlden hos barnen. Den lärande leken är också viktig för att föra vidare barnkulturen och ett sätt för barnen att hitta lösningar på problem. Leken är både verklig och fiktiv i form av fantasi och rollekar, där det både finns glädje och djupt allvar.

Vi är väldigt mån om våra barn på förskolan och vill att de ska utvecklas så långt som möjligt, känna sig trygga och må bra. Därför delar vi upp barnen i mindre grupper när vi har pedagogiska aktiviteter, språkgrupper och samlingar. Vi har lagt märke till att barnen är mer koncentrerade då det är mindre barn i en grupp. Det har även visat sig att de barn som inte brukar ta plats och yttra sig i en större barngrupp träder fram i en mindre barngrupp. Vårt mål är att alla ska ha en lika stor chans till inflytande och delaktighet samt utveckling vare sig barnen är blyga eller inte.
Kontakta oss

Föräldrainflytande

Vi tycker det är viktigt att föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Det försöker vi åstadkomma genom att:
  • Föräldraforum
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Vårfest
  • Vårutflykt för alla barn, föräldrar och personal
  • Höstfest
  • Julfest
  • Workshop/ tema dagar

Klagomålshantering

Vid klagomål/synpunkter på verksamheten eller förskolans pedagoger vill vi uppmuntra till att framföra klagomål/synpunkter direkt med avdelningen eller den pedagog det berör. Om du efter kontakt ej är nöjd tas kontakt med rektor. Om du av någon anledning ej vill ta personlig kontakt med berörd pedagog kan du ta kontakt med rektor direkt.

Rektor tar emot klagomål/synpunkter och kontaktar samtliga som är berörda. Rektor ansvarar för att återkoppling görs inom fyra veckor.

I vår förskola är en god relation med varje barn och familj viktig och den tar sin början då barnet börjar sin inskolning. Då har familjen möjlighet att se och bekanta sig med förskolans verksamhet samt att pedagogerna inhämtar information om barnet. Föräldrarna kan ta del av vad barnen gör i förskolan genom olika former såsom dokumentation på väggarna, dagligt bildspel och samtal.